Felanmälan, utelåsning m.m.
Felanmälan, utelåsning och andra problem kan anmälas till vem som helst i styrelsen.

Vem ansvarar för vad i en Bostadsrättsförening?
En beskrivning över vem som ansvarar för vad i en bostadsrättsförening, hittar du här!

Lokaler och P-platser
Extra källarförråd finns att hyra för den som önskar. Just nu finns bara några mindre förråd för 50-100 kr/mån att hyra. I föreningen finns 36 st parkeringsplatser, 14 med eluttag och 22 utan el. P-plats utan el kostar 60 kr/mån och de med eluttag kostar 120 kr/mån. Kö kan förekomma, tag kontakt med ordföranden för mer information.

Nycklar
Nycklar och lås är en viktig del av säkerheten i en bostadsrättsförening. Nycklarna representerar ett stort värde med tanke på hur många dörrar de kan öppna, därför skall de förvaras på ett tryggt och säkert sätt. Vid försäljning av bostadsrätt skall samtliga nycklar först lämnas till ordföranden. Därefter kan köparen kvittera ut nycklarna.

Inre fond
Inre fond är den summa pengar du kan använda för att t.ex. tapetsera, måla, renovera, byta ut kyl/frys, spis o.s.v. i din lägenhet. Summan som finns tillgänglig för just din lägenhet hittar du på informationsbladet som medföljer inbetalningskorten för månadsavgifterna. Vill du använda medel ur inre fond skall detta deklareras på blanketten "Utbetalning ur inre fond" och lämnas till ordföranden tillsammans med kvitton på de inköp du gjort. Utbetalning sker sedan till ditt konto. Blanketten finns att hämta hos ordföranden eller sekreteraren. OBS - Fr.o.m. årsskiftet 2016-17 upphör avsättning till inre reparationsfond.

Köp av lägenhet
Den som köper en lägenhet i bostadsrättsföreningen förväntas vara skriven i bostaden och tillika den som nyttjar den. Om det kan antas att förvärvaren inte avser att pemanent bosätta sig i bostadsrättslägenheten har bostadsrättsföreningen i enlighet med bostadsrättsföreningens ändamål rätt att neka medlemskap. Det är heller inte tillåtet att köpa en lägenhet och därefter upplåta den till annan person utan skriftligt godkännande från styrelsen. Hyr du ut eller upplåter lägenheten till annan person, gratis eller mot betalning, utan styrelsens medgivande riskerar du att bli av med nyttjanderätten. Då har föreningen rätt att säga upp dig och tvinga dig att flytta. HSB Brf Solhems stadgar § 5 och § 40.

Vad är det man köper?
När man köper en bostadsrätt köper man inte den lägenhet där man planerar att bo, istället köper man en andel i den ekonomiska föreningen som äger fastigheten. Andelen ger sedan nyttjanderätt till en viss yta i föreningens fastighet, d.v.s. den aktuella lägenheten. Rätten att nyttja bostaden kvarstår så läge man är medlem i föreningen och gäller på obegränsad tid.
Här äger man alltså en andel i hela föreningen, d.v.s. alla äger allt tillsammans uppdelat efter hur andelstalet på lägenheten som man disponerar ser ut. Alla har därför ett gemensamt ansvar för alla ytor och har också samma rättigheter och skyldigheter i föreningen. Man betalar sin avgift till den ekonomiska föreningen efter sitt andelstal och dessa pengar går sedan till att sköta om föreningen, bekosta räntor, finansiera underhåll och renoveringar samt bekosta allt det som föreningen behöver för att fungera.

Andrahandsuthyrning av lägenhet
Så fort någon annan än bostadsrättshavaren självständigt brukar lägenheten är det juridiskt sett en andrahandsupplåtelse (i dagligt tal andrahandsuthyrning). Detta gäller oavsett om bostadsrättshavaren tar betalt eller inte. När det är frågan om andrahandsuthyrning krävs alltid tillstånd av bostadsrättsföreningen och tillståndet gäller endast för viss angiven hyresgäst. Det finns ingen tidsgräns i lagstiftningen för hur länge en andrahandsuthyrning skall pågå innan det räknas som andrahandsuthyrning. Det är alltså frågan om en andrahandsuthyrning även om det bara handlar om något dygn. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens medgivande riskerar du att bli av med nyttjanderätten. Då har föreningen rätt att säga upp dig och tvinga dig att flytta.
Vilka regler gäller?
Du har rätt att hyra ut lägenheten om du har godtagbara skäl. Det kan vara att du ska arbeta eller studera på en annan ort, är borta på grund av sjukdom, militärtjänstgöring eller om du vill provbo med din partner under en period. Andrahandsuthyrning kan också tillåtas om någon nära anhörig vill nyttja bostaden under en kortare period eller om bostaden är svårsåld. Maxtiden brukar sättas till 1 år och föreningen har rätt att ta ut en avgift på 10% av ett basbelopp (f.n. 4.450 kr) för att täcka de administrativa kostnaderna. Avgiften betalas av uthyraren. Ansök skriftligt till styrelsen om att få hyra ut lägenheten i andra hand. Ange varför du vill hyra ut lägenheten, till vem och för hur lång tid. Innan styrelsen fattar sitt beslut, vill vi också träffa hyresgästen. Detta för att informera om praktiska saker och få ett ansikte på den som kommer att bo i föreningen. Om styrelsen inte går med på att du hyr ut bostaden ska de meddela dig skälen till sitt beslut. Om styrelsen avslår din ansökan kan du överklaga till hyresnämnden.
Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Bestämmelserna i hyreslagen gäller och vi rekommenderar starkt att du upprättar ett skriftligt hyresavtal med din hyresgäst. Det är också viktigt att du informerar din hyresgäst om vilka regler som gäller i föreningen. Tänk på att det alltid är bostadsrättsinnehavaren som bär ansvar för att månadsavgifterna blir betalda i tid och att hyresgästen följer de regler och stadgar som gäller i föreningen. Är din bostadsrätt pantsatt (belånad) hos en bank måste du kontrollera om banken godkänner andrahandsuthyrning och sedan kunna styrka detta vid ansökan till bostadsrättsföreningen.

Att sälja sin bostad privat (utan hjälp av mäklare)
1. Hämta ett exemplar av blanketten "Anmälan om överlåtelse av bostadsrätt" och tre (3) exemplar av blanketten "Avtal om överlåtelse av bostadsrätt" hos ordföranden eller sekreteraren i föreningen.
2. Blanketten "Anmälan om överlåtelse av bostadsrätt" ifylles endast av säljaren medan blanketterna "Avtal om överlåtelse av bostadsrätt" ifylles av både säljaren och köparen.
3. Köparen och säljaren behåller var sitt exemplar av blanketten "Avtal om överlåtelse av bostadsrätt". Det tredje lämnas till sekreteraren i föreningen tillsammans med blanketten "Anmälan om överlåtelse av bostadsrätt".
4. När blanketterna lämnats till sekreteraren görs en UC kontroll på köparen och därefter lämnar föreningen sitt beslut om att godkänna eller icke godkänna köparen som medlem i föreningen.
5. Då styrelsen godkänt köparen som medlem i föreningen kan affären avslutas. För att täcka de administrativa kostnaderna i samband med ägarbytet av bostadsrätten tas en överlåtelseavgift på drygt 1.000 kr ut. Överlåtelseavgiften betalas alltid av säljaren.
Har du frågor eller behöver du blanketter, så kontaktar du ordföranden eller sekreteraren i föreningen.

Brf Solhem - Årsredovisning 2016
Brf Solhem - Stadgar